RAC Ukr
РАС Украины

Радиолюбительская аварийная служба Украины

Владимир Михайлович !Давно не слышно ничего о Радиолюбительской Спасателной Службе Украины - РАС. Проясните , псе , ситуацию . 73 ! de UX0FF


Здравствуй, Николай!
Задал ты для меня очень сложный вопрос. Хочется на него подробнее ответить, чтобы ты и читатели проникли в суть этой сложной проблемы для меня и Лиги радиолюбителей Украины (ДРУ) в целом.

Радиолюбительская аварийная служба (РАС) ЛРУ на Украине зарегистрирована еще в бывшем Советском Союзе 18 апреля 1990 года после землетрясения в Армении, когда мы начали активно работать с Красным Крестом по поиску людей. Землетрясению на Сахалине, Иране. Пpохождение pадиогpамм из Ирана на Укpаину.

2004г. Дежурный МЧС Украины Киев т. 8-044-247-31-70Кобец Беляков
 Запорожье коллективная радиостанция РАС ЛРУ US4QXM т. 8-0612-52-72-00
Все pадиогpаммы на Укpаину из Ирана поступают чеpез канал РАС.
Радиолюбительская аваpийная служба - РАС СHГ и РАС ЛРУ.
Пpинятые pадиогpаммы на теppитоpии Укpаины пеpедавались в кpатчайшие сpоки адpесатам pадиолюбителями тех областей кому адpесованы pадиогpаммы.
29.12.2004 г. 07.20 – через RE0RAS – RCO 81 из Ирана - Украинский отряд МЧС прибыл в Иран благополучно. Рабочие частоты РАС 14292 запасная 14347 29.12.2004 передано оповещение о работе РАС ЛРУ в дежурном режиме.
В Иране находился радиолюбитель UT5ULE * RE0RAS e-mail: kradio@sibrc.mchs.ru
 Постоянные трафики 0900 Укр. времени 
Цели и задачи РАС:
-оказание помощи в организации радиосвязи из мест аварийных ситуаций для заинтересованных организаций. 
РАС – общественная (бесприбыльная) организация, которая живет за счет членских взносов и помощи граждан и предприятий.
Мы разработали и утвердили Устав РАСа Запорожской области, приняли решение зарегистрировать РАС Украины в Мин. Юсте. По ЛРУ ответственным за создание РАС Украины был назначен тов. Бобров Виктор, который несколько раз пытался нам помочь, но.....................ничего из этого так и не получилось. Причина????? Не были созданы местные отделения РАС областей для регистрации в минюсте.


С Т А Т У Т
Зареєстровано

Загальними зборами
Запорізької обласної РАС ЛРУ
21 Лютого 1990 
 Перерєєстровано
Затверджено
Розпорядженням представника із змінами і доповненнями
Президента України N 145 18 Березня 1993 р. Від 31.03.1993 р.
Реєстраційний N 89 
Погоджено
Затверджено У новій редакції Загальними зборами РАС
протокол N 38 від 27 Січня 1999 р
Запорізьким обласним Управлінням юстиції у новій редакції
"_2_” _Вересня___1999 р. 
Головний координатор РАС
Начальник Управління__________________Г.М.Гармашов
                                       __________________ В.М.Шимко

С Т А Т У Т
Запорізької обласної радіолюбительської аварійної служби / Р А С /
 м. Запоріжжя 1999 р.I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

I.1 Запорізька обласна радiолюбительска аварiйна служба,(далi по тексту РАС) вперше зареєстрована в 1990р., засновниками якої були: Обласний Комітет ДТСААФ, Федерація радіоспорту Запорізької області та короткохвильовий (КХ) комітет Запорізькоі ФРС, за угодою Облвиконкому, Обласного Комітету Червоного Хреста, Облздоров відділу, відділу народної освіти Запорізької області, Обкому ЛКСМУ на правах Комітету Федерації Радіоспорту (ФРС) області, котра об`еднує радіолюбителів колективних радіостанцій та індивидуальних операторів, які виявили бажання приймати участь в забезпеченні зв`язку при виконанні рятівних робіт Комітетом Червоного Хреста, органами Цивільної оборони, рятівними службами та на прохання інших організацій та приватними особами, які виконують рятівні роботи в Україні та за кордоном. 

 1.2 РАС є самостійною місцевою громадською організацією на добровільних початках і працює в безпосередньому контакті з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, Комітетом Червоного Хреста, Комітетом Цивільної Оборони, державними підрозділами, приватними особами та іншими рганізаціями, які зацікавлені в забезпеченні радіо зв`язку при виконанні рятівних робіт на території області, України, та за кордоном. 

    1.3 РАС Запорізької області є юридичною особою, має самостійний баланс, користуеться рахунком в банках України, має круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням.

1.4 РАС має емблему та нагрудний знак. Символіка РАС повинна бути зареєстрована у встановленому законодавством порядку.

1.5 РАС може орендувати приміщення по договорам с підприемствами, мати спонсорів, укладати будь які угоди, не заборонені законодавством, для виконання своїх статутних завдань.

1.6 Праця в РАС здійснюється на громадських засадах.
 1.7 РАС поширює свою діяльність на території Запорізької області.

1.8 Місце знаходження РАС: 69065 Запоріжжя вул. Ул`янова 43. Центральний вузол зв`язку - вул. Ул`янова 43.

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАС

2.1 Основною метою РАС є об`еднання членів організації для забезпечення безперебійного та діючого радіозв`язку з базовою радіостанцією та іншими кореспондентами, в тому числі зарубіжними, в рамках диапазонів частот,виділених для радіолюбительського обміну, а також на спеціально виділених частотах, для організації обміну оперативною інформацією у випадках проведення рятівних та відбудовчих робіт в зоні аварій та стихійного лиха. 

2.2 Для рішення цієї мети РАС виконує такі завдання:
- створює бригади (групи) РАС, розгортає колективну радіостанцію.

- здійснює матеріально технічне забезпечення своєї діяльності в рамках виділених коштів та членських внесків.
- організує і проводить виховну та агітаційну роботу серед радіоаматорів та населення.
- інформує зацікавлені організації про свою готовність до виконання рятівних робіт.
- здійснює постійний зв`язок з громадськими організаціями і підприемствами, заводами в зв`язку з постійною модернізацією та поліпшенням технічних засобів зв`язку.
- проводить роботу по підвищенню спортивної та технічної підготовки членів РАС.
- приймає участь в громадських та спортивних заходах організованих Лігою радіорадіоаматорів України і іншими громадськими організаціями.
- дає консультації по спортивно технічним питанням (радіоспорт).
- здійснюе безкоштовні (благодійні) послуги населенню (проведення курсів, консультації, проведення медичної допомоги, виявляє небезпечні для людей геопатогенні зони, виявляє потерпілих людей під уламками та завалами, виведення потерпілих в безпечну зону).

3 КЕРІВНИЦТВО ТА ЧЛЕНСТВО В РАС

                          3.1 Керівництво всією діяльністю РАС здійснює виконавчий орган (виконком) який обирається на загальних зборах раз в п`ять років куди входять: головний координатор РАС області, координатори підрозділів, секретар. Загальні збори є правомочними,якщо на них присутні більше половини членів організації. Рішення приймається простою більшістю голосів.
Загальні збори:
а) затверджують Статут РАС, вносять до нього зміни та доповнення. 
б) обирають виконком та ревізійну комісію, призначають головного координатора області, секретаря, бухгалтера, які є членами виконкому,
в) визначають основні напрямки діяльності РАС, затверджують річні звіти керівних та контролюючих органів РАС.
 г) вирішують інші найважливіші питання діяльності РАС. 
Виконком збираеться на свої засідання раз в пів року. рішення виконкому являється правомочним, якщо на ньому присутні всі його члени. 

   3.2 На загальних зборах терміном на пять років обираються також:
- секретар
- бухгалтер
- ревізійна комісія
- відповідальний за технічну частину пересувної та базової радіостанції.
- розпоряджатися матеріальними цінностями та коштами РАС.
 - укладати в межах виділених сум договори і угоди на придбання майна, апаратури та аренду приміщень.
- Розпоряджатися рахунками в банках і підписувати чеки, платіжні доручення, та інші фінансові документи.
- Представляти РАС в державних та громадських організаціях і закладах. - Вести ділову переписку РАС.
- Виконувати інші доручення, зв`язані з керівництвом РАС.

   3.4 Головний координатор несе відповідальність за: 
- невірні та не обосновані витрати матеріальних цінностей та кошт РАС.
- комлектування та підготовку бригад РАС. 
- стан и вірність використання матеріальної бази РАС.


3.6 Місцеві осередки РАС створюються не менше ніж із трьох осіб, які на своему засіданні обирають координатора. Протоколи своїх зборів направляють в Запорізьку РАС.

3.7 Вибуття із членів РАС відбувається за заявою члена РАС про припинення своєї роботи, або виключення із членів на загальних зборах РАС більшістю голосів за порушення уставу та громадської етики.

3.8 Члени РАС мають право:
- приймати участь в діяльності РАС у відповідності зі своіми можливостями.
- користуватись майном та послугами РАС.
- обирати та бути обраними до керівних органів.
- об"єднуватись в місцеві осередки РАС.
- вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності РАС.
- отримувати інформацію про діяльність РАС.
- вільно виходити з членів РАС за письмовою заявою. 
3.8 Члени РАС зобов"зані:
- сприяти авторитету реалізації завдань та цілей РАС.
- виконувати доручення керівних органів РАС.
- додержуватися вимог статуту РАС.
- своєчасно сплачувати членські внески.

4 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
Обирається на загальних зборах РАС в складі голови та двух членів, строком на п`ять років. Ревізійна комісія контролює діяльність РАС, контролює додержання чинного законодавства, щорічно проводить перевірку діяльності, складає звіти ревізій та перевірок.
5 КОШТИ РАС

5.1 Кошти РАС складаються з членських внесків (5% від мінімальної заробітної плати по Україні), благодійної допомоги від підприємств, організацій, громадян України, держав СНД та закордонних організацій і громадян.

5.2 В разі ліквідаціі РАС, її активи повинні бути передані іншій не прибутковій організації відповідного виду, або зараховані в доход бюджету.
6 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Припинення діяльності РАС може бути виконано шляхом її реорганізації, або ліквідації.

6.2 Ліквідація РАС виконується рішенням зборів членів РАС, або рішенням суду у встановленому порядку.
Головний координатор РАС В.Шимко

 

Нам удалось на базе Запорожских радиолюбителей создать отделение РАС ЛРУ и пригласить радиолюбителей других областей Украины для организации местных отделений.

 СПИСОК ЧЛЕНОВ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ЛРУ

Запорожской области 29.12.2003г.
US4QXM -Коллективная радиостанция РАС 69065 Запорожье Ульянова 43
1. Шимко Владимир Михайлович 27.04.1936г. US9QA 69065 Запорожье Ульянова 43 а.я. 3223 д.52-72-00
   2. Сериков Игорь Дмитриевич - 5.09.1964г.UT7QF 69096 Запорожье Маршала Чуйкова 21 кв 99 д.52-42-46
3. Лозневой Сергей Борисович -26.01.1951г. UR3QM 69035 Запорожье Ленина 151 кв.78 а.я.5448 д.33-28-88 р. 95-52-51
4. Агеенко Валерий Валентинович -18.10.1949г.UT5PI р.59-37-53 69000 Запорожье бульв Центральный 10 кв.45 а.я.1156 д.60-29-29
5. Верницкий Борис Васильевич - 6.06.1950г. UY5YB р.34-02-82,133201 69071 Запорожье Дзержинского 91 кв.27 а.я.5115 д.62-46-42
 6. Хижняк Владимир Петрович - 31.07.1955г. UT1QU р.58-33-36 69096 Запорожье маршала Чуйкова 24 кв.44 д. 58-32-99
7. Карпаев Сергей Анатольевич - 3.12.1967г. UR8QX а.я.3274 69069 Запорожье Днепропетровское шоссе 30 кв.28 д.52-46-11 р.63-74-82
8. Ковальчук Владимир Васильевич- 21.07.1953г. US5QLJ д.43-75-33 69123 Запорожье Хортицкое шоссе 6 кв.66 а.я. 6666
9. Голубев Станислав Иванович - 10.08.1958 UR7QF р.32-66-33 69095 Запорожье Гоголя 161 б кв.48 62-58-27
10. Козлов Геннадий Сергеевич- 9.10.1967г. UR6QA 69065 Запорожье Счастливая 13 б кв.62 д.52-73-51
              11. Касаткин Геннадий Георгиевич- 13.03.1934г. UR5QK р.39-76-70 69054 Запорожье героев Сталинграда 10 кв.68 д.62-45-30
12. Герасименко Александр Дмитриевич-1.03.1958г. US5QVP 69129 Запорожский р-н с. Владимировка Молодежная 7 д.55-42-15
13. Илюшов Василий Александрович- 1.02.1948г. UT1QT 69123 Запорожье пр. Юбилейный 30 кв.282 а.я.6699 д.35-56-41м
14. Щербань Владимир Николаевич- 22.01.1965г. UT1QW р. 59-83-22 69065 Запорожье пер, пер Яворный 8-18 а.я.214 т.д. 52-50-28
15. Мартынов Александр Владимирович-15.02.1960г. UT7QS 69097 Запорожье пр. Советский 1 кв. 29 а.я. 232
16. Кобзарь Юрий Владимирович - 18.04.1937г. UT5PA 69065 Запорожье Дудыкина 7а кв.86 а.я.236 т.сосед.52-91-98
17. Григоренко Олег Владимирович- 5.12.1964г. UY2QW р. 62-71-84 69035 Рекордная 38 кв.4 д.34-77-33, 34-75-97
18. Юнак Александр Николаевич - 23.12.1956г. UR4QAE р.59-36-05 69096 Запорожье м Чуйкова 24 кв.194
19. Зленко Анатолий Федотович-22.11.1938г. UR8QR р.15-32-97 69057 Запорожье Победы 135 кв.8 д.233-18-11 69000 p.b. 1356 
 20. Руденко Валерий Григорьевич-31.10.1950г.UX2QA р.39-22-83 69001 Запорожье Крондштадская 2 а кв.36
                 22. Лыжник Олег Станиславович 27.10.1969г. US5QCT 69054 Запорожье Украинская дом 33 кв. 15 тлф. Д. 62-57-93
23. Гиренко Виктор Мих 24.10.1938г. UY5YJ д.41-97-75 69076 Запорожье маршала Жукова 18 кв. 133 р. 122706
 24. Тараненко Сергей Григорьевич 27.05.1954г. 069118 Запорожье АВТОЗАВОДСКАЯ Д.48 КВ. 112 UR7QL 2222738
25. Антошин Сергей Владимирович 28.04.1975 69121 Запорожье Днепровские пороги д. 25 кв. 34 тлф 72-06-12 UR4QKK
26. Беликов Виталий Евгеньевич 26.10.1938г. UR5QD 312 Мелитополь Луначарского 20 а.я.2 тлф. 8-242-6-76-05
27. Вовк Юрий Владимирович- 20.04.1965г. д.25-43-55 р.25-70-10 327052 Николаев проспект Корабеллов 7 кв. 59 box 302 US7ZM (051)
28 Лаврека Николай Михайлович- 31.05.1954г. UX0FF 272630 Измаил 6 ул. Железнякова 147 272630 Измаил центр а.я. 3 тлф. Сют р.2-24-13 д. 8-04841-2-47-65
29 Кучеренко Юрий Иванович - 29.07.1958г. UX3FW р.2-53-25 272630 Измаил 8 ул.Димитрова 69 box 60 центр р.2-44-19
    30. Члиянц Георгий Артемович 29.04.1948г.UY5XE 290031 Львов Стрыйская 49/82 290000 box 19 8-032 -2тлф.64-95-86 fax 74-93-79
31. Руденко Александр Семенович 10.12.1956г. UT5NP 286032 Винница Можайского 11 кв 2 а.я. 3413
32. Новицкий Владимир Михайлович .1955г. US7IO 343929 Краматорск-29 ул.Дворцовая 61 кв. 70 а.я. 16 тлф. 4-73-78
33. Долина Виктоp Федоpович UR3EL 322924 Hикополь Днепp-ская обл. ул. газеты "Пpавда" 38 кв 26
34. Пузанков Леонид Александрович КРЫМ 333000 Симферополь а.я. 185 UU2JA 333034 Куйбышева 9 кв. 62 тлф. 8-0652-25-11-63 15 апреля 1939
  35. Мухаметзянов Рустам Рамидович 25.05.1973г. 333053 Симферополь ул. Матэ Залки 9 - 32 тлф. 23-85-99 UU2JQ 
  36. Осмоловский Релен Викторович 18.09.1927г. UU5JO 333034 Симферополь Куйбышева 13 кв. 201
Мариуполь
 37. Катков Валерий Иванович 15 августа 1953г. US8IM 341022 Мариуполь Строительная 31 д. Тлф. 24-42-32 раб. 23-21-61
 38. Курдюмов Валерий Геннадиевич 14 Января 1981г. op. US8IZM Мариуполь пер. Токарева д. 10 кв. 8 д. Тлф. 23-46-63
    39. Овчинников Николай UR5EDK Кривой Рог
40. Воронов Л UT5EKC Кривой Рог
41. Алексеенко И US5EFT Кривой Рог 
42. Бурлаченко В UT1EZ Кривой Рог
43. Шевцов В UT5EIN Крмвой Рог
44. Неруш Н UT5ENN Кривой Рог
45. Вакуленко Е UT5ELX Кривой Рог 
46. Рекун В UT5ELY Кривой Рог
47. Брусник В UT1EI Кривой Рог
48. Трибуха Н UR5EOP Кривой Рог
49. Ратушный В UT1EA Кривой Рог 
50. Рафальский с UT5EYR Кривой Рог
51. Малеваный Н UR6EN Кривой Рог
52. Софель В UT1EL Кривой Рог
53. Илика В US5EEQ Кривой Рог 
54. Еднак В US5EPS Кривой Рог
55. Авруков А US5EY Кривой Рог
56. Сенгуров А UT4EK Кривой Рог
57. Балаев А US1VB Кривой Рог 
58. Ботвинов В YT2EG Кривой Рог
59. Кравчук-Ящук US5EGV Кривой Рог
60. Архипов Ю UT1EY Кривой Рог 
61. Можаровский Дмитрий Константинович 07.012.1970 262014 Житомир Старый бульвар 16/1 кв 1 тлф д.37-57-68 р. 37-33-49 Жены 37-08-58 UT4XX
62. Евсюков Юрий Валентинович 31 Августа 1951г. 262014 Житомир Победы 3/2А кв. 49 тлф. Д. 37-83-56 UR5XFA
63. Сидоров Александр Викторович 28.12.1974г.Житомир Хлебная 32 кв. 70 тлф. Раб. 20-75-18 UT7XL
64. Парфенюк Максим Николаевич 20.09.1984г. 262014 Житомир а.я. 39 Закамянская 29 д. 24-12-26 UR5XAJ
65. Пашкевич Николай Александрович UT4PR 8.12.1949Г.45008 г.Ковель 40 лет победы 20 кв. 65 ut4pr@yahoo.com
66. Якименко Олег Вадимович UR4QI 6 Февраля 1961г. 69096 Запорожье Мурманская 127 т. 0612-52-48-34 e mail: ur4qi@qsl.net
67. Сафроненко Юрий Андреевич UR4VA 29 Июня 1959г. 53207 Никопольул. К_Либкнехта 123 кв. 10 e mail: omega@nikopol.net
68. Береснев Сергей Михайлович (работник МЧС Украины) UR7UT 1 Февраля 1954г. 08702 г. Обухов Киевская обл. ул. Киевская дом 121 кв. 44 т. 04472-58888 T-mail: ur5ua@mail.ru for ur7ut
69. Ильинов Владимир Иванович (работник МЧС Украины) UY2UB 19 Февраля 1966г. 02125 Киев бульвар Перова 18 кв. 65 т. 044-5408265 e-mail: cmrsd@mail.ru
70.Гусев Сергей Алексеевич (работник МЧС Украины) 27 Января 1957г. г. 08700 Обухов Киевская обл. ул. Гайдамацкая дом 37 т.472-51309

Был открыт расчетный счет РАС Запорожской области в местном банке:
Украина 69006 Запорожье Добролюбова 9 ЗОФ АКБ Укрсоцбанк МФО 313010 ОКПО 20517165 р\сч. 26007318038200 РАС
и начали работать
 
     

Все вышеперечисленные радиолюбители собственноручно заполнили вот такую анкету
            

Р А Д И О Л Ю Б И Т Е Л Ь С К А Я А В А Р И Й Н А Я С Л У Ж Б А Р A С 

Лиги Радиолюбителей Украины 690065 Запорожье Ульянова 43

Главному координатору Шимко Владимиру Михайловичу
                       Учетная карточка-заявление N_________
Ф И О радиолюбителя_________________________________________фото 3*4
 Личный позывной ____________________________________________
 категория _____________
Год, месяц, день рождения ___________________________________________
Пол L--М. L--Ж.
Город_________________________________________________________________
 Домашний адрес________________________________________________________
почтовый индекс______________________________________________________
 домашний телефон _______________ рабочий телефон______________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Место работы _________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________
 Специальность ________________________________________________________
 Перечень смежных специальностей
 _______________________________________________________________________
      Квалификация
 ________________________________________________________________________
Позывной местного радиоклуба
 _______________________________________________________________________
Функции в клубе
 _______________________________________________________________________
 Навыки вождения автотранспортом

_________________________________________________________класс

 Разряд по радиоспорту
 ___________________________________________________________________
     Участие в Радиолюбительской службе СНГ
 _____________________________________________________________________
 Должность ___________________________________________________________
   Наличие в Вашем регионе спас. формирований (отрядов)...
 _______________________________________________________________________
Название ___________________Командир________________________________
____________________________________________________________________
 Перечень участия в спас. работах ________________________________
 В качестве ________________________________________________________
 Наличие аппаратуры связи (стационарная , мобильная 
Возможность эксплуатации в полевых 
           условиях____________________________________________________________
Наличие спас. оборудования и средств
 __________________________________________________________________
( укомплектовано, частично, в наличии не имеется )
 Возможность работы видами радиосвязи укажите адреса
      CW SSB RTTY AMTOR PACKET SSTV E-MAIL: FIDO:

                   Прошу принять меня в члены РАС Украины
Дата___________19_____________
 Подпись_______________________

Нам для РАС Запорожской области выделили помещение бомбоубежище по ул. Спортивная 9 - где мы сделали ремонт своими силамию.
Начали активно работать с местными организациями - Красный крест и МЧС. Подписали с ними договора.
ДОГОВОР о сотрудничестве
г.Запорожье 7 Октября 2003 г.
Запорожская коммунальная военизированная специальная Аварийно-спасательная служба, именуемое в дальнейшем "СЛУЖБА", в лице начальника Серовского Владимира Васильевича , действующая на основании устава с одной стороны и Запорожская Областная радиолюбительская аварийная служба, именуемая в дальнейшем "РАС", в лице главного координатора Шимко В. М. действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
"СЛУЖБА" при осуществлении аварийно-спасательных мероприятий для аварийной радиосвязи при чрезвычайных ситуациях привлекает членов "РАС".
II. Обязанности сторон
2.1 Оповещать друг друга по поступившей информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.2 "СЛУЖБА" при работе в зоне бедствия взаимодействует с "РАС" с помощью радиосвязи.
2.3 "СЛУЖБА" обязуется:
2.3.1 В случае возникновения необходимости вызывать членов "РАС" телефонограммой (согласно списка, см. Приложение 1).
2.3.2 Производить оплату членам "РАС", принимавшим непосредственное участие в организации радиосвязи во время чрезвычайных ситуаций.Оплата производится в размере среднемесячного заработка по месту основной работы.

 2.3.3 Оказывать техническую помощь, транспортные и другие услуги "РАС" для выполнения поставленных перед ним задач.

2.3.4 Передавать "РАС" списанные средства радиосвязи и имущество для укрепления материальной базы.
2.3.5 Ежегодно производить совместные тренировочные учения по обеспечению радиосвязи с выездами на местность.

2.4 "РАС" обязана:
2.4.1 Информировать "СЛУЖБУ" при чрезвычайных ситуациях следующего характера:
-землетрясение магнитудой 6 и более баллов по шкале Рихтера, 8 по Меркалли близких к населенным районам.
В ситуациях экологического характера, требующих немедленного вмешательства (разлив нефтепроводов вблизи к питьевым источникам).
 -авариях на транспорте и промышленных катастрофах при гибели свыше 10 человек.
-необходимости срочного проведения поисково-спасательных работ.

2.4.2 Обеспечивать радиосвязь любительскими радиостанциями членов "РАС".

2,4,3, Принимать участие в обеспечении радиосвязью непосредственно при возникновении аварийных ситуаций, а также при проведении учений,

III Срок действия договора
 3.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течении пяти лет. Договор может быть пролангирован на следующие пять лет, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении с уведомлением другой стороны не менее чем за один месяц.

 3.2 Расторжение или изменение договора может иметь место по соглашению сторон. Все разногласия разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.

 3.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах.
IV Юридические адреса сторон:

                                             "СЛУЖБА" "РАС"
Запорожская коммунальная Запорожская Областная
 Военизированная специальная Радиолюбительская аварийная
 Аварийно-cпасательная служба служба РАС.
Адрес:69095 г.Запорожье Адрес:69065 г.Запорожье ул.Ульянова 43
Ул. Первомайская 2 начальник Главный координатор Шимко В.М.
Серовский В В.

РАЗРАБОТАЛИ И ИЗГОТОВИЛИ УСЛОВИЕ ДИПЛОМА РАС ЛРУ И ВЫМПЕЛ, УДОСТОВЕРЕНИЯ РАС ЛРУ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСИ И ВЫДАЛИ ВСЕМ ЧЛЕНАМ СОГЛАСНО ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО СПИСКА. ДИПЛОМ РАС Украины

Украинская радиолюбительская аварийно-спасательная служба (РАС) начиная
с 18 Апреля по 24 Апреля ежегодно, проводит дни активности РАС ЛРУ Украины
 посвященных своему юбилею. Учреждена РАС ЛРУ в 1990г. 18 Апреля..
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕHИЕ
Дни активности РАС проводятся с 00 часов UTC 18 Апреля до 24 часов UTC
  24 Апреля ежегодно, на всех КВ и УКВ любительских диапазонах, кроме WARC диапазонов.
2. Целью "дней активности" является:
- пропаганда радиолюбительской аварийно-спасательной службы
- привлечение большого числа радиолюбителей к работе в сетях РАС
- повышение мастерства и приобретение навыков ведения радио связей при чрезвычайных ситуациях

3. При проведении радио связей члены РАС Украины передают сообщение о том, что они дают очко для диплома РАС.

4. Приглашаются для участия в неделе активности радиолюбители СНГ.
HАЧИСЛЕHИЕ ОЧКОВ

5. Радиолюбительской аварийно-спасательной службой Украины учрежден диплом "РАС УКРАИНЫ", выполнение условий которого засчитывается только в период проведения дней активности РАС. Для выполнения условий диплома необходимо набрать 100 очков с членами РАС Украинына на разных диапазонах всеми видами излучения. Членсво в РАС бессрочное. Членам РАС Украины необходимо провести 200 связей с разными корреспондентами в течении недели активности.

6. Радиостанции - члены РАС Украины за связь дают по 1 очку.

7. Повторные радиосвязи разрешаются различными видами и на различных диапазонах в течении суток.

8. Условия выполнения диплома РАС одинаковы для всех групп участников дней активности, как для членов РАС, так и для остальных радиолюбительских станций.
ПОДВЕДЕHИЕ ИТОГОВ

9. Подведение итогов проводится раздельно среди членов РАС Украины и среди других радиолюбителей по максимальному количеству проведенных радио связей.

10. Для радиолюбителей, не членов РАС, засчитываются радиосвязи только со станциями членами РАС Украины.

11. Операторы индивидуальных и команды коллективных радиостанций, приславшие свои отчеты и занявшие с 1-го по 3-е места в своих подгруппах награждаются дополнительно памятными вымпелами РАС ЛРУ.

12. Отчеты и заявки на диплом оформляются в виде выписки из аппарат­ного журнала и высылаются в адрес штаб квартиры РАС ЛРУ.
Украина 69065 Запорожье Ульянова 43 Шимко Владимиру Михайловичу.
13. Для получения диплома соискателю необходимо вместе с заявкой приложить почтовые марки на обратную пересылку. Стоимость диплома 2 доллара.

 14. Отчеты и заявки на диплом принимаются до 1 Августа текущего года по адресу:

69065 Запорожье Ульянова 43
Шимко Владимиру Михайловичу
Украина 

По вопросам проведения дней активности РАС, выполнения условий диплома и другим вопросам связанным с работой РАС можно обращаться на трафиках РАС  ЛРУ, которые проводятся каждый третий четверг месяца с 18 UTC. на частоте 7090 КГц. и по адресам: e-mail - us9qa@mail.ru tlf 0612-52-72-00 8-050-184-25-07

Совместно с местным отделением Красного Креста и МЧС проводили ежегодные учения с выездами в районы Запорожской области, один раз ездили в Крым (Планерское), где отрабатывали спасение людей и организацию радиосвязи при этом летая на паропланах.


Домой История Дипломы Члены ЗООЛРУ Конкурс

О спутниковом ТВ и СВ радиосвязи в Латвии
Запорожье. Городской портал. САРМАТ
Український радіопортал - Украинский радиопортал
AlfaSpid поворотные устройства антенн - spid.in.ua
География посетителей этой страницы

Наш банерр

ИЛИ скрипт <a href=" http://zrdrau.ucoz.ru /"> <IMG SRC = "http://zrdrau.ucoz.ru/images/ban1_gif2.gif" ширина = "88" высота = "33" граница = "0" ALT = "История радиолюбительства Запорожья"> </a>